เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ระบบปกติ หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคปีการศึกษา 2563

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลขที่ 167 หมู่ 8, ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือ ผิดฐานลหุโทษ
– เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
– มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย (๓) การสมัครเข้าศึกษา
– ผู้ประสงค์เข้าศึกษาซื้อใบสมัครและสมัครสอบเข้าศึกษาในช่วงระหว่าง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
– ใบสมัครพร้อมคู่มือการสมัครสอบเข้าศึกษา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ติดต่อสั่งซื้อด้วย ตนเองได้ที่ สํานักงาน IBA มรุกขนคร (เปิดทําการทุกวัน) ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด ตําบลนาราชควาย อําเภอเมือง นครพนม หรือ ติดต่อสั่งซื้อทางอีเมล์ MAcc.BAanpu.ac.th / ทางไลน์ M.Acc_IBA2019
– ค่าสมัครสอบเข้าศึกษา 1,000 บาท โดยให้นําเอกสารหลักฐานประกอบมาสมัคร ด้วยตนเอง ที่ สํานักงาน IBA มรุกขนคร (เปิดทําการทุกวัน) ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด ตําบลนาราชควาย อําเภอเมือง นครพนม
– ผู้ประสงค์เข้าศึกษาสามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาผ่านช่องทางกรรมการฝ่าย ประสานงาน ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ ๐๙๑-๑๓๐๑-๐๓๓ หรือ ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ ๐๘๐-๒๒๔-๒๖๕๑ หรือ ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์ ๐๘๘-๕๕๑-๕๒๖๑
– เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
– ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนครพนม (ติดรูปถ่ายตามกําหนด) – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวที่หน่วยงานรัฐออกให้ ถ่ายเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในหน้าเดียวกัน และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
– สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ สําเนาปริญญาบัตร และผู้สมัคร ลงนามรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
– กรณีที่ ชื่อหรือสกุลในเอกสารแสดงคุณวุฒิหรือเอกสารอื่นๆ ไม่ตรงกัน ให้แนบ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหน้า ทะเบียนสมรส หรือ หลักฐานอื่นที่จําเป็นต้องใช้ และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ